Inleiding

We vinden het binnen Scouting regio Drenthe belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Wie denkt aan kinderen, jongeren en scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting regio Drenthe al vele jaren geleden getroffen heeft om binnen onze vereniging een veilige omgeving te bieden. Zo beschikken we ook over een gedragscode. Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) overeenstemmen met de wensen van Scouting Regio Drenthe voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn.

Werkwijze aanstelling

Wanneer er zich een nieuwe vrijwilliger heeft aangemeld, volgt er een kennismakingsgesprek tussen de nieuwe vrijwilliger en het HRM-bestuurslid en/of de teamcoördinator. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt Scouting Regio Drenthe gepresenteerd en wordt besproken wat de regio verwacht van haar vrijwilligers. Daarnaast wordt naar voren gebracht dat “het vrijwilliger zijn” ook verplichtingen met zich meebrengt. De gedragscode wordt met de nieuwe vrijwilliger doorgenomen en wanneer de nieuwe vrijwilliger definitief actief wordt binnen de regio wordt er binnen vier weken een VOG aangevraagd. Wanneer de nieuwe vrijwilliger nog niet is ingeschreven bij Scouting Nederland wordt de vrijwilliger door het HRM-bestuurslid ingeschreven bij Scouting Nederland. De nieuwe vrijwilliger wordt door het HRM-bestuurslid in Scouts Online (SOL) gekoppeld aan Scouting Regio Drenthe en het team waaronder de vrijwilliger valt. Na drie maanden volgt er een evaluatie tussen de nieuwe vrijwilliger en het HRM-bestuurslid en/of de teamcoördinator.

Gedragscode

Scouting Regio Drenthe vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Deze gedragscode is gelijk aan de gedragscode van Scouting Nederland, welke is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. Bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers van onze regio of door deelnemers aan regionale activiteiten/trainingen wordt het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag gehanteerd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Regio Drenthe enkele jaren geleden heeft getroffen om binnen onze regio een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.