I ALGEMENE BEPALINGEN

1.         TOEPASSELIJKHEID

1.1       Op alle aanbiedingen, werkzaamheden en aanmeldingen trainingen tussen Scouting Regio Drenthe (hierna 'de regio') en haar deelnemers, zijn de hierna vermelde trainingsvoorwaarden van toepassing.

1.2       Door het aanmelden voor een training/activiteit van de regio aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze trainingsvoorwaarden.

2.         AANMELDING

2.1       Leden van de aangesloten regio hebben voorrang op leden van externe regio’s.

2.2       Aanmelden voor een training gebeurt uitsluitend door het invullen van het deelnameformulier welke staat gepubliceerd op Scouts On Line (SOL). 

2.3       Bij iedere training geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan automatisch bericht vanuit SOL.

2.4       Als er een wachtlijst wordt gehanteerd dan zal op volgorde van binnenkomst contact worden gezocht om deel te nemen aan de training of cursus bij een annulering. Deelnemers kunnen voor aanvang van de training benaderd worden met de vraag deel te nemen aan de training.

2.5       Er is een maximum aantal deelnemers per scoutinggroep. Deze afspraak dient er voor te zorgen dat de verhoudingen in de groep divers en in balans blijven. Het probeert te voorkomen dat personen elkaar opzoeken en bevordert relatie met deelnemers uit andere groepen. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan automatisch bericht vanuit SOL.

2.6       Minimum leeftijd is 17 jaar, hierop wordt uitsluitend uitzondering gemaakt op voordracht van de praktijkbegeleider welke duidelijke argumenten hiervoor aangeeft.

2.7       Als inschrijven niet lukt omdat aan de voorwaarden (2.4, 2.5) niet voldaan kan worden kan de trainingsorganisatie het besluit nemen inschrijving toch laten plaatsvinden. Hiervoor dient het lidmaatschapsnummer van de deelnemer op verzoek kenbaar gemaakt te worden bij de trainingsadministratie.

3.         DEELNAME AAN TRAINING

3.1       De deelnemer zorgt ervoor op tijd aanwezig te zijn voor de training. Het advies is om minimaal een kwartier voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat de training goed van start kan gaan.

3.2       Mocht de deelnemer om welke reden dan ook niet op tijd op de training aanwezig kunnen zijn, dan dient dit vóór aanvang van de training kenbaar te zijn bij de regio. De deelnemer kan hiervoor het telefoonnummer van de trainer gebruiken welke is verstrekt in de informatiemail die vooraf aan de training wordt verzonden. De herinneringsmail wordt minimaal een week voor trainingsdatum aan de deelnemer verstuurd. De trainer bepaalt of de deelnemer alsnog wordt toegelaten tot de training.

4          WIJZIGINGEN

4.1       Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de regio zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is de regio niet aansprakelijk.

5          BETALING

5.1       Voor alle deelnemers geldt dat zij de deelnameprijs verschuldigd zijn aan de regio. De deelnameprijs wordt per training bepaald en wordt bij inschrijving in SOL kenbaar gemaakt.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN TRAININGEN

6          ANNULERING

6.1       Uitgangspunt van de regio is dat elke opengestelde training doorgang vindt. Er gelden wel minimale deelnemersaantallen. Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende belangstelling is, kan de regio besluiten de cursus te annuleren. Cursisten die zich wel hebben ingeschreven krijgen hierover tijdig bericht.

6.2       Annulering door een deelnemer geschiedt uitsluitend via SOL, met opgaaf van reden.

6.3       Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kan de inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is de regio gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen en wordt de cursusprijs alsnog bij de penningmeester van de betreffende groep in rekening gebracht. 

7          OVERIGE

7.1       De regio spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2       Koffie, thee, en eventueel andere dranken worden door de regio aangeboden en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor de training, tenzij anders vermeld in de publicatie van de training. Als in SOL is aangegeven dat een training een lunch bevat, is dit inbegrepen in de prijs voor de training